Ballerup Bordtennisklub
22. September 2023 15:54
Navigation
Velkommen
Velkommen til Ballerup Bordtennis klubs hjemmeside

Vi spiller på Tapeten, Magleparken 5-7, 2750 Ballerup


Klubbens Mobilepay nummer er:  99 13 38
Hvis du overfører penge til klubben - så husk at lægge en kommentar på, som fortæller hvad pengene dækker.


Ungdomstræning med Ulla (28536685) hver tirsdag kl. 16.30 til 18.30.

Kom glad og prøv spillet.

Event på lørdag
image.png

 

Kære ungdomsspillere

i Ballerup bordtennisklub

LØRDAG den 4. marts har vi arrangeret en helt fantastisk træningsdag fyldt med bordtennis, lege, hygge og masser af sjov.

Vi starter kl. 10:00 og slutter kl. 16:00.

Der vil være mulighed for at få Kina-træning med mange bolde, få rettet teknik, øve slag og øvelser samt spille masser af kampe.

Klubben giver lækker frokost og drikkelse samt en lille goodiebag til alle der deltager.

Det er altid sjovere, når vi er flere. Derfor må I meget gerne invitere en ven eller gerne flere venner med, som skulle have lyst til at prøve at spille bordtennis.

Det er gratis for alle.

Vi håber meget, I har lyst til at være med.

Tilmelding foregår via SMS til Joan:

Tlf. 4271 4186

Mange hilsner

Ungdomstrænerne

Referat generalforsamling 2023

Referat af Ballerup BTKs generalforsamling den 26. januar 2023 kl. 19.00 I klubbens lokaler på Tapeten i Ballerup.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen til alle de fremmødte medlemmer, hvorefter der blev valgt en referent til mødet.

Som referent blev valgt Allan Nielsen.

Jf. klubbens vedtægter punkt 7.4  skal dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes bestyrelsesmedlem Jan Nielsen som hurtigt erklærede, at indkaldelsen til klubbens ordinære generalforsamling var sket rettidigt, da indkaldelsen var sket den 5. januar 2023, hvorved varslet på de 14 dage var overholdt jf. punkt 7.2 i klubbens vedtægter.

2. Beretning for det forløbende regnskabsår

Ungdommen.

Formanden Annie Ramberg kunne fortælle, at ungdommen fra jul til sommerferien havde træning to gange ugentligt, hvilket var en succes da klubben også havde deltagelse af to ungdomshold i regional turnering. Det ene hold vandt deres kreds, men meddelte samtidigt , at de ikke ville spille mere og da den besked kom fra spillerne , meddelte Dennis og Andy at de også stoppede som trænere.

Klubben forsøgte at starte op i august måned med træning to gange om ugen for ungdommen , men dette var ikke muligt, idet klubben kun havde Jytte og Ulla som trænere, til at træne ungdommen en gang om ugen fra august til jul. Desværre ønskede Jytte ikke at fortsætte som træner.

Annie og Søren blev enige om at forsøge at spørge nogle elitespillere til at skiftes til at tage en træningsgerning en gang om ugen. Vi behøvede ikke at spørge mange før 4 raske damespillere, Joan, Julie, Vanessa og Katja meldte sig til at tage træningen frem til sommerferien sammen med Ulla, som gerne vil fortsætte som hjælpetræner.

Klubben har også afholdt klubmesterskaber for ungdom, med godt spil og pizzaer efter spillet.

Den igangværende sæson har klubben store udfordringer med ungdomsspillere. De er ikke kommet tilbage til klubben efter Corona-nedlukningen, så derfor er der kun træning på tirsdage fra kl. 16.30.

Jubilæum.

Klubben havde 50-års jubilæum lørdag den 21. maj 2022 og det blev fejret med en reception , hvor en del medlemmer og repræsentanter fra andre klubber var mødt op for at gøre dagen festlig.

Fra BordtennisDanmark mødte formanden Henrik Vendelbo samt direktør Martin Lundkvist op og fra Ballerup kommune var mødt Borgmester Jesper Würtzen til en festlig eftermiddag.

Klubben havde også arrangeret en stor jubilæumsfest om aftenen, for nuværende og tidligere medlemmer af klubben, med god mad, vin og musik . Desværre mødte ikke alle tilmeldte op til festen, men en stor tak skal lyde til Dennis, Joan, Jan og Søren for at stable arrangementerne på benene.

Hold.

Klubben har et rekordstort antal med i turneringen i år.

2 damedivisions hold
7 herre regionale hold
1 old girls hold
2 veteran +40 hold
1 veteran +50 hold
1 veteran +60 hold

Med så mange hold skal der heller ikke meget til før klubben har problemer med at stille hold. – skader, ferier eller andre arrangementer, så der skal findes reserver, men alle er villige til at hjælpe og tak for det.

Klubbens seniormesterskaber blev afholdt på hverdagsaftener og der var en del deltagere.

Søren har lige meldt klubbens medlemstal ind til DIF og klubben er nede på 90 medlemmer imod sidste års tal på 102 medlemmer.

Klubben skal have noget hjælp, da Annie og Søren ikke kan blive ved med at tage alle opgaver, så det er klubbens håb, at der er nogle medlemmer blandt seniorerne som vil hjælpe klubben.

Klubben vil gerne i dialog med flere medlemmer om klubbens fremtid og hvad der kan gøres, for at klubbens medlemmer får en god oplevelse, når de kommer til klubben.

Hvad kan klubben gøre ved medlemssituationen? Annie er med på at ingen medlemmer kan tage ud i SFO’erne for at værge nye medlemmer.

Måske kan pensionisterne hjælpe til, når klubben har fået trænere til tirsdagene og der ikke er ret mange ungdomsspillere.

Klubben skal gøre et eller andet idet der kun er 7 ungdomsspillere i klubben pt. Ellers bliver det en 60+, der kommer til at lukke og slukke for klubben.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet med et resultat på kr. -21.338, blev fremlagt.

Det fremlagte reviderede regnskab for 2022 blev herefter godkendt med applaus

Det fremlagte budget for 2023, som balancerer mellem indtægter og udgifter, blev ligeledes godkendt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Det blev indstillet at både kontingent og indmeldelsesgebyr skulle forblive uændret, hvilket blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Der er indkommet to skriftlige forslag på løsninger vedrørende forøgelse af antallet af medlemmer i klubben.

-        Arrangere SFO-cup / Klub-cup, dog udfordring med at finde et medlem, som kan arrangere dette i 8 fredage i træk om eftermiddagen. Måske har BordtennisDanmark en ansat som kan stilles til rådighed for dette eller en yngre bordtennisspiller, som vil modtage betaling herfor.

-        Familiedage f.eks. lørdag formiddag, hvor børn og voksne kan komme i klubben for at spille bordtennis. Bordtennisrobotten kan komme op og der kan arrangeres forskellige ”lege”. Det vil forslagsstiller gerne være med til. Men det kræver at nogen reklamerer for arrangementet, f.eks. folder til skolerne, brev ind ad brevsprækken eller via internettet.

-        Besøg af skoleklasser igen, som dog kræver at  nogen kan være i klubben om dagtimerne. Noget kunne måske arrangeres med BordtennisDanmark.

 

-        Bedre branding af klubbens muligheder for selvtræning, når det passer i kalenderen.

-        Fælles arrangementer en gang hver anden måned i klubben, hvor forslagsstiller godt kan deltage i en idegruppe.

-        To faste trænere til ungdom, hvis klubben skal rekruttere nye ungdomsspillere.

-        Reklamere for, at det er muligt for pensionister med demens, Alzheimers at spille i klubben

-        Klubbens fysiske tilstand, herunder rengøring skal forbedres for at tillokke nye medlemmer.

De forskellige forslag blev herefter drøftet.

Arrangering af  SFO-cup / Klub-cup munderede ud i problemet med at finde frivillige til dette., Annie mente med henvisning til BordtennisDanmarks dårlige økonomi med underskud pt.,  at de ikke kunne hjælpe klubben med en medarbejder til dette.

Der blev foreslået åbent hus-arrangementer hvor forældre med børn kunne komme og spille bordtennis, men at der stadig skulle findes frivillige til at stå for sådanne arrangementer, som nok skulle afholdes i weekends eller sommerferie.

Besøg af skoleklasserne i deres idrætstimer ville blive svært, da der også skal være en fra klubben til at åbne/være der.

Det blev påpeget at ombygningen, istandsættelsen af klubbens lokaler var blevet udsat og med tanke på inflationen, mente Annie at kommunen kun havde penge til at reparere taget på Tapeten.

Man var enige om at især badfaciliteterne i klubben burde forbedres.

Ansvaret for den dårlige rengøring er kommunens, idet de har kontrakten med rengøringsselskabet.

Muligheden for at hente de bedste af pensionisterne med demens, Alzheimers til klubben fra Aktiv Center Ballerup, som er beliggende på Rolighedsvej 12 i Ballerup, hvor Marianne  Bærtelsen fra Herlev Bordtennisklub er ansat som træner, blev diskuteret.  Klubben efterspurgte en frivillig til at tage stafetten.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne

Kassereren og et bestyrelsesmedlem var på valg denne gang og som kasserer blev Søren Henningsen genvalgt og som bestyrelsesmedlem blev Bo Rasmussen genvalgt, Begge med applaus.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Både revisor Jan Morton og revisorsuppleanten Ole Rasmussen var på valg.

Både Jan  og Ole Rasmussen blev genvalgt med applaus.

8.  Eventuelt.

Der var herefter en fri snak om, hvad klubben kunne gøre for at øge medlemskabet fra de nuværende 90 medlemmer, hvoraf ungdommen kun udgør 7 medlemmer.

Forslag om klubbens repræsentation med bod ved Ballerup Kræmmerfestival den 21. - 23. juli 2023, blev mødt med, at dette har været prøvet før og efter udsagn var det mest fulde folk som kom og besøgte boden. Der var en meget begrænset virkning på medlemssituationen af denne aktivitet, hvorfor dette forslag efter bestyrelsens opfattelse ikke burde fremmes.

Forslaget om eventuel tilmelding til Skolernes sommerferieaktiviteter igen, burde efter bestyrelsens opfattelse fremmes, da dette  vil øge kendskabet blandt de unge for mulighederne for at spille bordtennis i Ballerup. Klubben har før været tilmeldt denne aktivitet via Ballerup Kommune, men da forældre stillede krav om at klubben skulle være tilgængelig for børnene en hel dag og ikke bare nogle timer om dagen, valgte klubben at træde ud af aftalen. Pensionistafdelingen ville gerne stå for gennemførelsen af denne aktivitet i børnenes sommerferie, under forudsætning af, at kommunen ikke sætter samme rammer for aktivitetens tidsmæssige udfoldelse som sidst. Der skulle meldes ind til Ballerup Kommune inden den 1. marts 2023, hvis BBTK skulle være en del af dette sommertilbud til kommunens skolebørn.

Det blev tydeliggjort at klubben ikke manglede penge, men manglede frivillige til at kunne træde til, bl.a. som trænere for ungdommen.  Ungdommen træner i øjeblikket kun en gang om ugen netop pga. manglende trænere, hvorfor kontingentet midlertidigt var sat ned til kr. 350 halvårligt for ungdommen op til 18 år.

Annoncering og manglende sportsreportager i Ballerup bladet blev diskuteret, med eksempel på indrykning af klubbens jubilæum. Det var opfattelsen at bladet kun har interesse for annoncer som vil indbringe avisen  omsætning.

Kvaliteten, eller mangel på samme, af rengøringen i klubbens lokaler blev igen nævnt som et problem. Det blev oplyst at samme emne var oppe ved de sidste generalforsamlinger.

Før mødet blev hævet blev der uddelt en æske chokolade til Susanne Pedersen og Janne Jensen for deres deltagelse i det lige overståede Veteran verdensmesterskab i Oman, hvor de begge vandt sølv i single.   Susanne vandt yderligere en bronze i double og  Janne vandr yderligere to sølv i double og mixdouble.

Referent Allan Nielsen

Generalforsamling 2023
HUSK - Generalforsamling torsdag den 26/1-2023 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Vedtægter for Ballerup Bordtennisklub

 

  1. Navn og hjemsted

1.1 Klubbens navn er Ballerup Bordtennisklub og den hjemsted er Ballerup Kommune.

Formål

2.1 Klubben formål er at virke fro udøvelse og fremme af bordtennisspillet i Ballerup Kommune

Medlemskab af organisationer

3.1 Klubben skal være medlem af BTDK Bordtennis Danmark og som følge heraf medlem af DIF og underlagt disse organisationers love og bestemmelser

Medlemskab af klubben

4.1 Medlemskab af klubben er åben for alle

4.2 Begæring om optagelse sker til bestyrelsen

4.3 Medlemmer kan optages som aktive eller passive i forskellige kontingentgrupper

4.4 Al udførelse af bordtennis og deltagelse i klubliv sker for medlemmernes egen regning og risiko

4.5 Nægter bestyrelsen optagelse kan den pågældende gennem et medlem fordre sagen indanket for den førstkommende ordinære generalforsamling

4.6 Medlemskab er bindende indtil udmeldelse har fundet sted.

Kontingent og indmeldelsesgebyr

5.1 Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling

5.2 Kontingent betales halvårsvis forud

5.3 Passive medlemmer betaler halvt kontingent

Udmeldelse – eksklusion

6.1 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt og kan kun finde sted pr. 30. juni eller pr. 31. december

6.2 Restance udover 2 måneder kan medføre eksklusion af klubben med 8 dages skriftligt varsel fra bestyrelsen

6.3 Det ekskluderede medlem kan da ikke optages som medlem igen, før gælden er betalt

6.4 Overtræder et medlem klubbens vedtægter eller de af lederne givne forskrifter, udviser medlemmet privat eller indenfor klubben en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være medlem af klubben, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende

6.5 I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme den pågældende karantæne i op til 1 år

6.6 Bestyrelsens beslutning om eksklusion eller karantæne kræver at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for og at den meddeles skriftligt

6.7 Vedkommende skal inden meddelelsen sendes, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmålet taget op på næstfølgende ordinære generalforsamling som et særskilt punkt

6.8 I tilfælde, hvor spørgsmålet om idømmelse af eksklusion eller karantæne skal behandles på en generalforsamling, har medlemmer ret til at fremføre sit forsvar på denne

6.9 Et ekskluderet medlem kan kun optages som medlem igen ved en generalforsamlingsbeslutning med samme majoritet som ved en eksklusion, der er anket til generalforsamling

6.10 Eksklusion på grund af restance kan ikke gøres til genstand for behandling på en generalforsamling.

Generalforsamling og dagsorden

7.1 Generalforsamling er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, klubbens øverste myndighed

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året inden udgangen af februar måned efter skriftlig indkaldelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

7.3 Dagsorden skal foreligge hos formanden og kassereren senest 3 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres af medlemmer ved henvendelse til disse

7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1 Valg af dirigent

2 Beretning for det forløbende regnskabsår

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

5 Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne

7 Valg af revisor og revisorsuppleant

8 Eventuelt

7.5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige forslag skal optages i dagsordenen

7.6 Forslag der ikke er fremsendt rettidigt kan ikke gøres til genstand for forhandling på en generalforsamling

7.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent

7.8 Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige under forudsætning af lovlig indkaldelse, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

7.9 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

7.10 Udgået

7.11 Til vedtagelse på generalforsamling kræves simpel majoritet, dog kræves der 2/3 såvel af de tilstedeværende stemmer som de afgivne stemmer til vedtagelse af vedtægtsændringer og ¾ af samme til vedtagelse af klubbens opløsning. I sidstnævnte tilfælde skal vedtagelsen bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling med samme majoritet

7.12 Afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, såfremt blot 1 stemmeberettiget medlem kræver det, ligesom afstemning om eksklusion og idømmelse af karantæne skal foregå skriftligt.

7.13 Medlemmer der ikke er til stede ved generalforsamlingen kan ikke vælges til noget tillidshverv med mindre skriftlig accept foreligger.

7.14 Stemmeret kan ikke afgives ved fuldmagt.

7.15 Generalforsamlingens beslutninger skal nedfældes skriftligt.

7.16 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer kræver det, eller mindst 20 medlemmer skriftligt fermsætter krav herom til bestyrelsen vedlagt forhandlingsemner.

7.17 Bestyrelsen indkalder skriftligt alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling der skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

7.18 Indkaldelse skal finde sted med 14 dages varsel og indeholde forhandlingsemnerne

Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold

8.2 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i forhold til vedtægterne

8.3 Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt yderligere mindst 1 medlem.

Bestyrelsen må højst udgøre 8 medlemmer, der alle skal være myndig.

8.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år

8.5 Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning

8.6 Formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år, kassereren og mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år

8.7 Udgår

8.8 Genvalg kan finde sted

8.9 Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv for så vidt angår de øvrige bestyrelsesmedlemmer

8.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

8.11 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kassereren er til stede

8.12 Beslutninger træffes ved simpel majoritet bortset fra de i vedtægterne nævnte afvigelser

8.13 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

8.14 Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden

9.    Tegningsregler

9.1 Klubben tegnes af formanden

9.2 Ved økonomiske dispositioner tegnes klubben af kassereren eller formanden efter bemyndigelse fra bestyrelsen

10.      Regnskab

10.1 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december

10.2 Driftsregnskab og status skal forsynes med revisors påtegning

11.      Klubbens opløsning

11.1 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Bordtennis Danmarks ungdomsarbejde.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2001.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2002

Ændringer vedtaget på generalforsamling 6. februar 2020

Ændringer vedtaget på generalforsamling 6. september 2021

Glædelig Jul
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Kære alle.
Rigtig glædelig jul til jer.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Ungdom starter tirsdag den 3. januar 2023 kl. 16.30
Ingen træning
Kære alle.
Der er ikke træning torsdag for ungdom, kun tirsdag kl. 16.30
Opstart træning
Så er ungdomstræning startet i dag kl. 16.30
Jytte er træner og Ulla var for at hjælpe
Generalforsamling 2022
Kære alle.

Det var godt nok en sløj omgang til generalforsamling i år.
Vi var 10 (ti) medlemmer og det er incl. bestyrelsen.

Referat herunder.

Referat af afholdt generalforsamling i BBTK torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Tapeten.

 

  1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Helge Tolmark.

 

  1. Formandens beretning.

Ungdommen i klubben er kommet godt i gang.

Der er to ungdomshold tilmeldt i lokalturneringen.

 

Der er stort set det samme antal medlemmer i klubben som sidste år.

Der er pt. totalt 102 medlemmer i klubben og andelen af pensionister er stort set det samme

 

Der er pt. 4 trænere til ungdomsspillere i klubben.

Per og Lone træner ungdomsspillerne om tirsdagen (Susanne Pedersen virker som vikar for Lone)

Dennis Carlsen og Andy træner ungdomsspillerne om torsdagen.

Dog vil Lone gerne stoppe som træner efter sæsonen, idet trænergerningen ikke er lige hende.

Per kan heller ikke fortsætte som træner for ungdomsspillerne pga. uddannelse.

Klubben efterspørger således to nye ungdomstrænere til den ene dag om ugen, som skal supplere Dennis og Andy.

 

Den 21. maj 2022 har klubben 50-års jubilæum og klubben påtænker at afholde en reception midt på dagen med indbydelse af bl.a.  Bordtennis Danmark og af Ballerups Borgmester. Om aftenen vil der blive afholdt en fest for klubbens medlemmer og pårørende.

Festudvalget for afholdelse af denne dag består af Jan, Annie, Joan og Dennis.

Renovationen af lokalerne på Tapeten starter i 2. kvartal 2022 dvs. efter den 1. april 2022, så det er lidt uklart i hvilke lokaler receptionen og festen kan foregå, men man forventer, at man fortsat kan benytte klublokalerne på Tapeten på dette tidspunkt.

Såfremt dette ikke er tilfældet, må kommunen kontaktes for egnede lokaler til denne festligholdelse.

 

Formanden beretning blev herefter godkendt.

 

  1. Kassererens beretning.

Kopi af regnskab for 2021 og budget for 2022 blev udleveret.

 

Regnskabet for 2021 udviste et underskud på kr. 30.129 som dækkes af klubbens opsparede overskud (egenkapital), således at klubbens opsparede overskud herefter udgør kr. 145.403.

Det skal her bemærkes, at der på grund af nedlukningen i forbindelsen med coronasituationen kun er opkrævet kontingent for et halvt år.

Budgettet for 2022 udviser et underskud på kr. 5.000 som ligeledes dækkes af klubbens opsparede overskud (egenkapital) på kr. 145.403.

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af uændrede kontingentsatser som i øvrigt blev godkendt på generalforsamlingen.

 

Regnskab for 2021 og budget for 2022 blev herefter godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Annie Ramberg modtager genvalg som formand

Søren Henningsen modtager genvalg og fortsætter som kasserer

Jan Nielsen og Bo Rasmussen modtager genvalg som bestyrelsesmedlemmer

Jan Morton modtager genvalg som revisor og

Ole Rasmussen modtager genvalg som suppleant

 

  1. Diverse

Der blev forespurgt om hvorledes man kunne købe de bordtennisartikler som var udstillet i glasskabet i klublokalet.

Annie Ramberg oplyste at betalingen skulle ske til hende samt at artiklerne bare kunne udtages af skabet og sælges. Det blev endvidere oplyst at nøglen til glasskabet ligger inde i det aflåste lokale overfor toiletterne.

 

Kvaliteten, eller mangel på samme, af rengøringen i klubbens lokaler blev igen nævnt som et problem. Det blev oplyst at samme emne var oppe ved sidste generalforsamling og at henvendelsen til kommunen kun hjalp på kvaliteten af rengøringen i to til tre uger.

 

 

Referent Allan Nielsen

Åbner igen
Kære alle
Dette fra Kommunen

"De indendørs foreningsaktiviteter åbner igen den 5. januar 2022."

Ungdoms træning starter torsdag den 6. hos Dennis

Hilsen Formanden
Glædelig Jul
Kære alle

I ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Vi håber vi får lov at starte op den 5. januar 2022, men indtil da må I passe på jer selv og hinanden

Hilsen Formanden

Corona

Så har kommunen lukket klubben frem til 5. januar :(

Kære alle

Dette fra Bordtennis Damnark, så vi går på juleferie fra søndag den 19/12

Håber alle får en dejlig jul og et godt nytår
Pas på hinanden

Annie Ramberg

Myndighederne anbefaler nu, at indendørs idræt lukkes ned frem til 5. januar. Eliteidræt kan dog fortsætte som hiditil.

Eliteidræt defineres som professionelle udøvere og spillere i de bedste nationale rækker inkl. kvalifikation til samme. Ligeledes kan træningslejre med officiel udtagelse fra BTDK fortsætte.

Det anbefales således, at øvrig trænings- og stævneaktivitet lukkes ned fra i morgen søndag den 19. december frem til 5. januar.

Bordtennis Danmarks bestyrelse


Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling i Ballerup Bordtennisklub

Valg af dirigent: Annie

Valg af referent: Jan

Formandens beretning:

Formanden fortalte bredt om klubben. De unge er fremdrift og møder talstærkt om til træning. De valgte træningsdage er fyldt helt op, og der arbejdes på at finde løsning på flere hold/dage at træne på. En tidligere landsholds spiller Lone Jacobsen tiltræder om tirsdagen og hjælper til. Der kunne måske også trænes om onsdagen, hvis kabalen kunne gå op med træner.

Formandens beretning blev godkendt

Kassererens beretning:

Søren fremlagde et flot regnskab for den sidste periode, klubben giver et pænt overskud trods den svære tid vi har været igennem. Budgettet for kommende sæson blev også fremlagt og godkendt. Fastsættelse af kontingent: Klubben fastholder samme kontingent som indeværende år.

Kassererens beretning blev godkendt

Valg til bestyrelsen:

Følgende var på valg

Søren Henningsen, genopstiller. Søren blev genvalgt

Valg af revisor: Jan Morton, genopstiller. Jan blev genvalgt

Valg af revisor suppleant: Ole Rasmussen, genopstiller. Ole blev valgt

Punkt evt.:

Der kan ikke besluttes noget under punktet, men snakken om klubben og dens fremtid blev diskuteret. Vi var også inde på rengøring eller mangel på samme i klubben, bestyrelsen følger op.

Ballerup Bordtennisklub har 50-års jubilæum til næste år, hvad skal der gøres?

Tak for god ro og orden

Jan Nielsen Ref.

Log ind
Brugernavn

KodeordOpret bruger

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Sponsor

Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Niels Ramberg
Camto
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Ingen replikker endnu.
Siden dannet på: 0.03 sekunder 2,904,160 Unikke besøg