Ballerup Bordtennisklub
03. December 2020 07:36
Navigation
Generalforsamling 2020

Beretning 2020 - Annie Ramberg

 

Klubben har haft Alex som træner frem til sommerferien 2019, hvor Alex valgte at stoppe.

 

Dennis og Per har taget udfordringen op og er begyndt i august med træning af ungdommen tirsdag og torsdag.

Det har givet en større kontakt til forældre, så ungdommen falder ikke fra på samme måde som sidste år. Nu er der dage hvor der er 12-14 til træning, så det går fantastisk.

 

Vi har også fået spillere med ud til pointstævner og spillerne har gjort det smadder godt.

Stor tak til Dennis og Per og ikke mindst til Rune, som har været vikar for Dennis.

 

Vi skal nok have set os om efter en træner mere, hvis der bliver ved at komme flere ungdomsspillere, så vi kan holde åbent mandag og onsdag også.

Er der interesseret her, eller ved I om der er emner andre steder?

 

På DBTUs årsmøde i juni 2019 blev den nye struktur vedtaget, som betyder at lokalunionerne bliver nedlagt fra sommeren 2020.

Det nye Bordtennis Danmark er nu en realitet, så alle aktiviteter ligger nu i Idrættens Hus.

Holdturnering som tidligere lå hos ØBTU ligger også i Bordtennis Danmark, så det bliver noget af en udfordring til administrationen.

 

Bordtennis Danmark har ansat en direktør Martin Lundkvist, som har været ophavsmand til den nye struktur og nu skal han lede den fra Idrættens Hus.

 

Økonomien er også blevet lagt om, så vi nu skal betale for alle medlemmer også dem der ikke bruger andre faciliteter end vores egne.

Alle 109 medlemmer skal betale kr. 125,- pr. snude og dertil komme at alle mellem 19 og 60 skal betale licens på kr. 250,-

Når Søren og jeg har set på sidste år og det kommende år, bliver det ikke den stor forskel for vores klub, så derfor har vi besluttet ikke at sætte kontingentet op, selv om det er længe siden det er gjort…..

 

I pensionsafd. blev man sidste år enige om ikke at afholde sommerferieaktiviteter, da kommunen sidste år meldte ud, at de gerne så vi kunne beskæftige børnene i hele dage og ikke bare et Par timer midt på dagen. Vi har nu fået indbydelse til sommerferien 2020 og skal tage stilling til om vi heller ikke er med i år??

Pensionisterne spiller kun doubler mandag og onsdag og en del spiller så single om torsdagen, er det noget man vil udvide, så der også kan spilles om tirsdagen?

Vi har fået en klage fra et tidligere/nuværende medlem, som ikke mener vi er gode nok til at rumme alle der kommer, uanset spillestyrke. Bo har skrevet til ham – hvad blev det til??

 

Vores senior afd. virker stabil, med en tendens til fremgang.

Vi måtte trække vores 1. hold grundet skader, men der er kommet en del nye mandag aften, så der er ret mange mandage aftener.

 

Jan Nielsen har lavet en udfordringstavle som hænger inde i spillelokalet, hvis man ikke står på en af brikkerne, beder man Jan om at være med, så ordner han det.

Stor tak til Jan for initiativet.

Jan var også primus motor til vores julefrokost der var stor opbakning til dette arrangement, så det vil blive gentaget i år – ikke Jan…..

 

Når vi kommer til valg til bestyrelsen, vil vi gerne have et par stykker mere med, Leif trækker sig, så vi skal have fundet en i stedet for ham.

 

Tak til Søren for det store arbejde han har med at holde automaten i drift og ikke mindst med at krasse penge ind, hvilket ikke er nemt.

Betal nu din kontingent til tiden, så Søren ikke skal rykke.

 

Vi er indkaldt til brugerråds møde den 20. februar, hvor vi skal være med til at beslutte, hvad der skal bruges penge på de næste 2 år, hvor der er afsat 400.000 i 2020, 1 mil i 2021 og 1 mil i 2022, så der er plads til en del forbedringer.

 

Arbejdsweekend?
Vedtægter for Ballerup Bordtennisklub

 

  1. Navn og hjemsted

1.1 Klubbens navn er Ballerup Bordtennisklub og den hjemsted er Ballerup Kommune.

 

  1. Formål

2.1 Klubben formål er at virke fro udøvelse og fremme af bordtennisspillet i Ballerup Kommune

 

  1. Medlemskab af organisationer

3.1 Klubben skal være medlem af BTDK Bordtennis Danmark og som følge heraf medlem af DIF og underlagt disse organisationers love og bestemmelser

 

  1. Medlemskab af klubben

4.1 Medlemskab af klubben er åben for alle

4.2 Begæring om optagelse sker til bestyrelsen

4.3 Medlemmer kan optages som aktive eller passive i forskellige kontingentgrupper

4.4 Al udførelse af bordtennis og deltagelse i klubliv sker for medlemmernes egen regning og risiko

4.5 Nægter bestyrelsen optagelse kan den pågældende gennem et medlem fordre sagen indanket for den førstkommende ordinære generalforsamling

4.6 Medlemskab er bindende indtil udmeldelse har fundet sted.

 

  1. Kontingent og indmeldelsesgebyr

5.1 Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling

5.2 Kontingent betales halvårsvis forud

5.3 Passive medlemmer betaler halvt kontingent

 

  1. Udmeldelse – eksklusion

6.1 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt og kan kun finde sted pr. 30. juni eller pr. 31. december

6.2 Restance udover 2 måneder kan medføre eksklusion af klubben med 8 dages skriftligt varsel fra bestyrelsen

6.3 Det ekskluderede medlem kan da ikke optages som medlem igen, før gælden er betalt

6.4 Overtræder et medlem klubbens vedtægter eller de af lederne givne forskrifter, udviser medlemmet privat eller indenfor klubben en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være medlem af klubben, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende

6.5 I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme den pågældende karantæne i op til 1 år

6.6 Bestyrelsens beslutning om eksklusion eller karantæne kræver at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for og at den meddeles skriftligt

6.7 Vedkommende skal inden meddelelsen sendes, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmålet taget op på næstfølgende ordinære generalforsamling som et særskilt punkt

6.8 I tilfælde, hvor spørgsmålet om idømmelse af eksklusion eller karantæne skal behandles på en generalforsamling, har medlemmer ret til at fremføre sit forsvar på denne

6.9 Et ekskluderet medlem kan kun optages som medlem igen ved en generalforsamlingsbeslutning med samme majoritet som ved en eksklusion, der er anket til generalforsamling

6.10 Eksklusion på grund af restance kan ikke gøres til genstand for behandling på en generalforsamling.

 

  1. Generalforsamling og dagsorden

7.1 Generalforsamling er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, klubbens øverste myndighed

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året inden udgangen af februar måned efter skriftlig indkaldelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

7.3 Dagsorden skal foreligge hos formanden og kassereren senest 3 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres af medlemmer ved henvendelse til disse

7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1 Valg af dirigent

2 Beretning for det forløbende regnskabsår

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

5 Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne

7 Valg af revisor og revisorsuppleant

8 Eventuelt

 

7.5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige forslag skal optages i dagsordenen

7.6 Forslag der ikke er fremsendt rettidigt kan ikke gøres til genstand for forhandling på en generalforsamling

7.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent

7.8 Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige under forudsætning af lovlig indkaldelse, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

7.9 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

7.10 Udgået

7.11 Til vedtagelse på generalforsamling kræves simpel majoritet, dog kræves der 2/3 såvel af de tilstedeværende stemmer som de afgivne stemmer til vedtagelse af vedtægtsændringer og ¾ af samme til vedtagelse af klubbens opløsning. I sidstnævnte tilfælde skal vedtagelsen bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling med samme majoritet

7.12 Afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, såfremt blot 1 stemmeberettiget medlem kræver det, ligesom afstemning om eksklusion og idømmelse af karantæne skal foregå skriftligt.

7.13 Medlemmer der ikke er til stede ved generalforsamlingen kan ikke vælges til noget tillidshverv med mindre skriftlig accept foreligger.

7.14 Stemmeret kan ikke afgives ved fuldmagt.

7.15 Generalforsamlingens beslutninger skal nedfældes skriftligt.

7.16 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer kræver det, eller mindst 20 medlemmer skriftligt fermsætter krav herom til bestyrelsen vedlagt forhandlingsemner.

7.17 Bestyrelsen indkalder skriftligt alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling der skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

7.18 Indkaldelse skal finde sted med 14 dages varsel og indeholde forhandlingsemnerne

 

  1. Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold

8.2 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i forhold til vedtægterne

8.3 Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt yderligere mindst 1 medlem.

Bestyrelsen må højst udgøre 8 medlemmer, der alle skal være myndig.

8.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år

8.5 Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning

8.6 Formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år, kassereren og mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år

8.7 Udgår

8.8 Genvalg kan finde sted

8.9 Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv for så vidt angår de øvrige bestyrelsesmedlemmer

8.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

8.11 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kassereren er til stede

8.12 Beslutninger træffes ved simpel majoritet bortset fra de i vedtægterne nævnte afvigelser

8.13 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

8.14 Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden

9.     Tegningsregler

9.1 Klubben tegnes af formanden

9.2 Ved økonomiske dispositioner tegnes klubben af kassereren eller formanden efter bemyndigelse fra bestyrelsen

 

10.       Regnskab

10.1 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december

10.2 Driftsregnskab og status skal forsynes med revisors påtegning

 

11.       Klubbens opløsning

 

11.1 I tilfælde af klubbens opløsning tager generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af klubbens midler og ejendele.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2001.

Ændringer vedtaget på generalforsamling 6. februar 2020

Log ind
Brugernavn

KodeordOpret bruger

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Sponsor

Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Niels Ramberg
Camto
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Ingen replikker endnu.
Siden dannet på: 0.01 sekunder 2,329,880 Unikke besøg