Generalforsamling 2022
Skrevet af Annie d. March 20 2022 17:35:32
Kære alle.

Det var godt nok en sløj omgang til generalforsamling i år.
Vi var 10 (ti) medlemmer og det er incl. bestyrelsen.

Referat herunder.

Referat af afholdt generalforsamling i BBTK torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Tapeten.

 

  1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Helge Tolmark.

 

  1. Formandens beretning.

Ungdommen i klubben er kommet godt i gang.

Der er to ungdomshold tilmeldt i lokalturneringen.

 

Der er stort set det samme antal medlemmer i klubben som sidste år.

Der er pt. totalt 102 medlemmer i klubben og andelen af pensionister er stort set det samme

 

Der er pt. 4 trænere til ungdomsspillere i klubben.

Per og Lone træner ungdomsspillerne om tirsdagen (Susanne Pedersen virker som vikar for Lone)

Dennis Carlsen og Andy træner ungdomsspillerne om torsdagen.

Dog vil Lone gerne stoppe som træner efter sæsonen, idet trænergerningen ikke er lige hende.

Per kan heller ikke fortsætte som træner for ungdomsspillerne pga. uddannelse.

Klubben efterspørger således to nye ungdomstrænere til den ene dag om ugen, som skal supplere Dennis og Andy.

 

Den 21. maj 2022 har klubben 50-års jubilæum og klubben påtænker at afholde en reception midt på dagen med indbydelse af bl.a.  Bordtennis Danmark og af Ballerups Borgmester. Om aftenen vil der blive afholdt en fest for klubbens medlemmer og pårørende.

Festudvalget for afholdelse af denne dag består af Jan, Annie, Joan og Dennis.

Renovationen af lokalerne på Tapeten starter i 2. kvartal 2022 dvs. efter den 1. april 2022, så det er lidt uklart i hvilke lokaler receptionen og festen kan foregå, men man forventer, at man fortsat kan benytte klublokalerne på Tapeten på dette tidspunkt.

Såfremt dette ikke er tilfældet, må kommunen kontaktes for egnede lokaler til denne festligholdelse.

 

Formanden beretning blev herefter godkendt.

 

  1. Kassererens beretning.

Kopi af regnskab for 2021 og budget for 2022 blev udleveret.

 

Regnskabet for 2021 udviste et underskud på kr. 30.129 som dækkes af klubbens opsparede overskud (egenkapital), således at klubbens opsparede overskud herefter udgør kr. 145.403.

Det skal her bemærkes, at der på grund af nedlukningen i forbindelsen med coronasituationen kun er opkrævet kontingent for et halvt år.

Budgettet for 2022 udviser et underskud på kr. 5.000 som ligeledes dækkes af klubbens opsparede overskud (egenkapital) på kr. 145.403.

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af uændrede kontingentsatser som i øvrigt blev godkendt på generalforsamlingen.

 

Regnskab for 2021 og budget for 2022 blev herefter godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Annie Ramberg modtager genvalg som formand

Søren Henningsen modtager genvalg og fortsætter som kasserer

Jan Nielsen og Bo Rasmussen modtager genvalg som bestyrelsesmedlemmer

Jan Morton modtager genvalg som revisor og

Ole Rasmussen modtager genvalg som suppleant

 

  1. Diverse

Der blev forespurgt om hvorledes man kunne købe de bordtennisartikler som var udstillet i glasskabet i klublokalet.

Annie Ramberg oplyste at betalingen skulle ske til hende samt at artiklerne bare kunne udtages af skabet og sælges. Det blev endvidere oplyst at nøglen til glasskabet ligger inde i det aflåste lokale overfor toiletterne.

 

Kvaliteten, eller mangel på samme, af rengøringen i klubbens lokaler blev igen nævnt som et problem. Det blev oplyst at samme emne var oppe ved sidste generalforsamling og at henvendelsen til kommunen kun hjalp på kvaliteten af rengøringen i to til tre uger.

 

 

Referent Allan Nielsen