Generalforsamling 2023
Skrevet af Annie d. January 21 2023 21:15:00
HUSK - Generalforsamling torsdag den 26/1-2023 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Vedtægter for Ballerup Bordtennisklub

 

  1. Navn og hjemsted

1.1 Klubbens navn er Ballerup Bordtennisklub og den hjemsted er Ballerup Kommune.

Formål

2.1 Klubben formål er at virke fro udøvelse og fremme af bordtennisspillet i Ballerup Kommune

Medlemskab af organisationer

3.1 Klubben skal være medlem af BTDK Bordtennis Danmark og som følge heraf medlem af DIF og underlagt disse organisationers love og bestemmelser

Medlemskab af klubben

4.1 Medlemskab af klubben er åben for alle

4.2 Begæring om optagelse sker til bestyrelsen

4.3 Medlemmer kan optages som aktive eller passive i forskellige kontingentgrupper

4.4 Al udførelse af bordtennis og deltagelse i klubliv sker for medlemmernes egen regning og risiko

4.5 Nægter bestyrelsen optagelse kan den pågældende gennem et medlem fordre sagen indanket for den førstkommende ordinære generalforsamling

4.6 Medlemskab er bindende indtil udmeldelse har fundet sted.

Kontingent og indmeldelsesgebyr

5.1 Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling

5.2 Kontingent betales halvårsvis forud

5.3 Passive medlemmer betaler halvt kontingent

Udmeldelse – eksklusion

6.1 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt og kan kun finde sted pr. 30. juni eller pr. 31. december

6.2 Restance udover 2 måneder kan medføre eksklusion af klubben med 8 dages skriftligt varsel fra bestyrelsen

6.3 Det ekskluderede medlem kan da ikke optages som medlem igen, før gælden er betalt

6.4 Overtræder et medlem klubbens vedtægter eller de af lederne givne forskrifter, udviser medlemmet privat eller indenfor klubben en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være medlem af klubben, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende

6.5 I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme den pågældende karantæne i op til 1 år

6.6 Bestyrelsens beslutning om eksklusion eller karantæne kræver at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for og at den meddeles skriftligt

6.7 Vedkommende skal inden meddelelsen sendes, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmålet taget op på næstfølgende ordinære generalforsamling som et særskilt punkt

6.8 I tilfælde, hvor spørgsmålet om idømmelse af eksklusion eller karantæne skal behandles på en generalforsamling, har medlemmer ret til at fremføre sit forsvar på denne

6.9 Et ekskluderet medlem kan kun optages som medlem igen ved en generalforsamlingsbeslutning med samme majoritet som ved en eksklusion, der er anket til generalforsamling

6.10 Eksklusion på grund af restance kan ikke gøres til genstand for behandling på en generalforsamling.

Generalforsamling og dagsorden

7.1 Generalforsamling er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, klubbens øverste myndighed

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året inden udgangen af februar måned efter skriftlig indkaldelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

7.3 Dagsorden skal foreligge hos formanden og kassereren senest 3 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres af medlemmer ved henvendelse til disse

7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1 Valg af dirigent

2 Beretning for det forløbende regnskabsår

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

5 Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne

7 Valg af revisor og revisorsuppleant

8 Eventuelt

7.5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige forslag skal optages i dagsordenen

7.6 Forslag der ikke er fremsendt rettidigt kan ikke gøres til genstand for forhandling på en generalforsamling

7.7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent

7.8 Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige under forudsætning af lovlig indkaldelse, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

7.9 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

7.10 Udgået

7.11 Til vedtagelse på generalforsamling kræves simpel majoritet, dog kræves der 2/3 såvel af de tilstedeværende stemmer som de afgivne stemmer til vedtagelse af vedtægtsændringer og ¾ af samme til vedtagelse af klubbens opløsning. I sidstnævnte tilfælde skal vedtagelsen bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling med samme majoritet

7.12 Afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, såfremt blot 1 stemmeberettiget medlem kræver det, ligesom afstemning om eksklusion og idømmelse af karantæne skal foregå skriftligt.

7.13 Medlemmer der ikke er til stede ved generalforsamlingen kan ikke vælges til noget tillidshverv med mindre skriftlig accept foreligger.

7.14 Stemmeret kan ikke afgives ved fuldmagt.

7.15 Generalforsamlingens beslutninger skal nedfældes skriftligt.

7.16 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer kræver det, eller mindst 20 medlemmer skriftligt fermsætter krav herom til bestyrelsen vedlagt forhandlingsemner.

7.17 Bestyrelsen indkalder skriftligt alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling der skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

7.18 Indkaldelse skal finde sted med 14 dages varsel og indeholde forhandlingsemnerne

Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold

8.2 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i forhold til vedtægterne

8.3 Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt yderligere mindst 1 medlem.

Bestyrelsen må højst udgøre 8 medlemmer, der alle skal være myndig.

8.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år

8.5 Formanden og kassereren vælges ved særlig afstemning

8.6 Formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år, kassereren og mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år

8.7 Udgår

8.8 Genvalg kan finde sted

8.9 Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv for så vidt angår de øvrige bestyrelsesmedlemmer

8.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

8.11 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kassereren er til stede

8.12 Beslutninger træffes ved simpel majoritet bortset fra de i vedtægterne nævnte afvigelser

8.13 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

8.14 Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden

9.    Tegningsregler

9.1 Klubben tegnes af formanden

9.2 Ved økonomiske dispositioner tegnes klubben af kassereren eller formanden efter bemyndigelse fra bestyrelsen

10.      Regnskab

10.1 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december

10.2 Driftsregnskab og status skal forsynes med revisors påtegning

11.      Klubbens opløsning

11.1 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Bordtennis Danmarks ungdomsarbejde.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2001.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2002

Ændringer vedtaget på generalforsamling 6. februar 2020

Ændringer vedtaget på generalforsamling 6. september 2021