Referat generalforsamling 2023
Skrevet af Annie d. February 01 2023 22:32:35

Referat af Ballerup BTKs generalforsamling den 26. januar 2023 kl. 19.00 I klubbens lokaler på Tapeten i Ballerup.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen til alle de fremmødte medlemmer, hvorefter der blev valgt en referent til mødet.

Som referent blev valgt Allan Nielsen.

Jf. klubbens vedtægter punkt 7.4  skal dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes bestyrelsesmedlem Jan Nielsen som hurtigt erklærede, at indkaldelsen til klubbens ordinære generalforsamling var sket rettidigt, da indkaldelsen var sket den 5. januar 2023, hvorved varslet på de 14 dage var overholdt jf. punkt 7.2 i klubbens vedtægter.

2. Beretning for det forløbende regnskabsår

Ungdommen.

Formanden Annie Ramberg kunne fortælle, at ungdommen fra jul til sommerferien havde træning to gange ugentligt, hvilket var en succes da klubben også havde deltagelse af to ungdomshold i regional turnering. Det ene hold vandt deres kreds, men meddelte samtidigt , at de ikke ville spille mere og da den besked kom fra spillerne , meddelte Dennis og Andy at de også stoppede som trænere.

Klubben forsøgte at starte op i august måned med træning to gange om ugen for ungdommen , men dette var ikke muligt, idet klubben kun havde Jytte og Ulla som trænere, til at træne ungdommen en gang om ugen fra august til jul. Desværre ønskede Jytte ikke at fortsætte som træner.

Annie og Søren blev enige om at forsøge at spørge nogle elitespillere til at skiftes til at tage en træningsgerning en gang om ugen. Vi behøvede ikke at spørge mange før 4 raske damespillere, Joan, Julie, Vanessa og Katja meldte sig til at tage træningen frem til sommerferien sammen med Ulla, som gerne vil fortsætte som hjælpetræner.

Klubben har også afholdt klubmesterskaber for ungdom, med godt spil og pizzaer efter spillet.

Den igangværende sæson har klubben store udfordringer med ungdomsspillere. De er ikke kommet tilbage til klubben efter Corona-nedlukningen, så derfor er der kun træning på tirsdage fra kl. 16.30.

Jubilæum.

Klubben havde 50-års jubilæum lørdag den 21. maj 2022 og det blev fejret med en reception , hvor en del medlemmer og repræsentanter fra andre klubber var mødt op for at gøre dagen festlig.

Fra BordtennisDanmark mødte formanden Henrik Vendelbo samt direktør Martin Lundkvist op og fra Ballerup kommune var mødt Borgmester Jesper Würtzen til en festlig eftermiddag.

Klubben havde også arrangeret en stor jubilæumsfest om aftenen, for nuværende og tidligere medlemmer af klubben, med god mad, vin og musik . Desværre mødte ikke alle tilmeldte op til festen, men en stor tak skal lyde til Dennis, Joan, Jan og Søren for at stable arrangementerne på benene.

Hold.

Klubben har et rekordstort antal med i turneringen i år.

2 damedivisions hold
7 herre regionale hold
1 old girls hold
2 veteran +40 hold
1 veteran +50 hold
1 veteran +60 hold

Med så mange hold skal der heller ikke meget til før klubben har problemer med at stille hold. – skader, ferier eller andre arrangementer, så der skal findes reserver, men alle er villige til at hjælpe og tak for det.

Klubbens seniormesterskaber blev afholdt på hverdagsaftener og der var en del deltagere.

Søren har lige meldt klubbens medlemstal ind til DIF og klubben er nede på 90 medlemmer imod sidste års tal på 102 medlemmer.

Klubben skal have noget hjælp, da Annie og Søren ikke kan blive ved med at tage alle opgaver, så det er klubbens håb, at der er nogle medlemmer blandt seniorerne som vil hjælpe klubben.

Klubben vil gerne i dialog med flere medlemmer om klubbens fremtid og hvad der kan gøres, for at klubbens medlemmer får en god oplevelse, når de kommer til klubben.

Hvad kan klubben gøre ved medlemssituationen? Annie er med på at ingen medlemmer kan tage ud i SFO’erne for at værge nye medlemmer.

Måske kan pensionisterne hjælpe til, når klubben har fået trænere til tirsdagene og der ikke er ret mange ungdomsspillere.

Klubben skal gøre et eller andet idet der kun er 7 ungdomsspillere i klubben pt. Ellers bliver det en 60+, der kommer til at lukke og slukke for klubben.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet med et resultat på kr. -21.338, blev fremlagt.

Det fremlagte reviderede regnskab for 2022 blev herefter godkendt med applaus

Det fremlagte budget for 2023, som balancerer mellem indtægter og udgifter, blev ligeledes godkendt med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Det blev indstillet at både kontingent og indmeldelsesgebyr skulle forblive uændret, hvilket blev vedtaget.

5. Indkomne forslag

Der er indkommet to skriftlige forslag på løsninger vedrørende forøgelse af antallet af medlemmer i klubben.

-        Arrangere SFO-cup / Klub-cup, dog udfordring med at finde et medlem, som kan arrangere dette i 8 fredage i træk om eftermiddagen. Måske har BordtennisDanmark en ansat som kan stilles til rådighed for dette eller en yngre bordtennisspiller, som vil modtage betaling herfor.

-        Familiedage f.eks. lørdag formiddag, hvor børn og voksne kan komme i klubben for at spille bordtennis. Bordtennisrobotten kan komme op og der kan arrangeres forskellige ”lege”. Det vil forslagsstiller gerne være med til. Men det kræver at nogen reklamerer for arrangementet, f.eks. folder til skolerne, brev ind ad brevsprækken eller via internettet.

-        Besøg af skoleklasser igen, som dog kræver at  nogen kan være i klubben om dagtimerne. Noget kunne måske arrangeres med BordtennisDanmark.

 

-        Bedre branding af klubbens muligheder for selvtræning, når det passer i kalenderen.

-        Fælles arrangementer en gang hver anden måned i klubben, hvor forslagsstiller godt kan deltage i en idegruppe.

-        To faste trænere til ungdom, hvis klubben skal rekruttere nye ungdomsspillere.

-        Reklamere for, at det er muligt for pensionister med demens, Alzheimers at spille i klubben

-        Klubbens fysiske tilstand, herunder rengøring skal forbedres for at tillokke nye medlemmer.

De forskellige forslag blev herefter drøftet.

Arrangering af  SFO-cup / Klub-cup munderede ud i problemet med at finde frivillige til dette., Annie mente med henvisning til BordtennisDanmarks dårlige økonomi med underskud pt.,  at de ikke kunne hjælpe klubben med en medarbejder til dette.

Der blev foreslået åbent hus-arrangementer hvor forældre med børn kunne komme og spille bordtennis, men at der stadig skulle findes frivillige til at stå for sådanne arrangementer, som nok skulle afholdes i weekends eller sommerferie.

Besøg af skoleklasserne i deres idrætstimer ville blive svært, da der også skal være en fra klubben til at åbne/være der.

Det blev påpeget at ombygningen, istandsættelsen af klubbens lokaler var blevet udsat og med tanke på inflationen, mente Annie at kommunen kun havde penge til at reparere taget på Tapeten.

Man var enige om at især badfaciliteterne i klubben burde forbedres.

Ansvaret for den dårlige rengøring er kommunens, idet de har kontrakten med rengøringsselskabet.

Muligheden for at hente de bedste af pensionisterne med demens, Alzheimers til klubben fra Aktiv Center Ballerup, som er beliggende på Rolighedsvej 12 i Ballerup, hvor Marianne  Bærtelsen fra Herlev Bordtennisklub er ansat som træner, blev diskuteret.  Klubben efterspurgte en frivillig til at tage stafetten.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne

Kassereren og et bestyrelsesmedlem var på valg denne gang og som kasserer blev Søren Henningsen genvalgt og som bestyrelsesmedlem blev Bo Rasmussen genvalgt, Begge med applaus.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Både revisor Jan Morton og revisorsuppleanten Ole Rasmussen var på valg.

Både Jan  og Ole Rasmussen blev genvalgt med applaus.

8.  Eventuelt.

Der var herefter en fri snak om, hvad klubben kunne gøre for at øge medlemskabet fra de nuværende 90 medlemmer, hvoraf ungdommen kun udgør 7 medlemmer.

Forslag om klubbens repræsentation med bod ved Ballerup Kræmmerfestival den 21. - 23. juli 2023, blev mødt med, at dette har været prøvet før og efter udsagn var det mest fulde folk som kom og besøgte boden. Der var en meget begrænset virkning på medlemssituationen af denne aktivitet, hvorfor dette forslag efter bestyrelsens opfattelse ikke burde fremmes.

Forslaget om eventuel tilmelding til Skolernes sommerferieaktiviteter igen, burde efter bestyrelsens opfattelse fremmes, da dette  vil øge kendskabet blandt de unge for mulighederne for at spille bordtennis i Ballerup. Klubben har før været tilmeldt denne aktivitet via Ballerup Kommune, men da forældre stillede krav om at klubben skulle være tilgængelig for børnene en hel dag og ikke bare nogle timer om dagen, valgte klubben at træde ud af aftalen. Pensionistafdelingen ville gerne stå for gennemførelsen af denne aktivitet i børnenes sommerferie, under forudsætning af, at kommunen ikke sætter samme rammer for aktivitetens tidsmæssige udfoldelse som sidst. Der skulle meldes ind til Ballerup Kommune inden den 1. marts 2023, hvis BBTK skulle være en del af dette sommertilbud til kommunens skolebørn.

Det blev tydeliggjort at klubben ikke manglede penge, men manglede frivillige til at kunne træde til, bl.a. som trænere for ungdommen.  Ungdommen træner i øjeblikket kun en gang om ugen netop pga. manglende trænere, hvorfor kontingentet midlertidigt var sat ned til kr. 350 halvårligt for ungdommen op til 18 år.

Annoncering og manglende sportsreportager i Ballerup bladet blev diskuteret, med eksempel på indrykning af klubbens jubilæum. Det var opfattelsen at bladet kun har interesse for annoncer som vil indbringe avisen  omsætning.

Kvaliteten, eller mangel på samme, af rengøringen i klubbens lokaler blev igen nævnt som et problem. Det blev oplyst at samme emne var oppe ved de sidste generalforsamlinger.

Før mødet blev hævet blev der uddelt en æske chokolade til Susanne Pedersen og Janne Jensen for deres deltagelse i det lige overståede Veteran verdensmesterskab i Oman, hvor de begge vandt sølv i single.   Susanne vandt yderligere en bronze i double og  Janne vandr yderligere to sølv i double og mixdouble.

Referent Allan Nielsen